Temel İş Güvenliği Eğitimi

Belgeler Tema Akademi tarafından verilmektedir.

41.860 öğrenci kaydoldu

İş Başı Yapan bütün Personellerin Tehlike sınıfına göre (8-12-16 saat) alması zorunlu eğitim belgesidir.

Tehlike Sınıflarına Göre Süreler
Az Tehlikeli Sınıf 8 Saatlik
Tehlikeli Sınıf 12 Saatlik
Çok Tehlikeli Sınıf 16 Saatlik
Ücret
8 Saat 150 TL
12 Saat 200 TL
16 Saat 250 TL
İş Başı Yapan bütün Personellerin Tehlike sınıfına göre (8-12-16 saat) alması zorunlu eğitim belgesidir.

İşlemelerde personelerin daha sağlıklı faaliyet göstermelerini temin etmek ve güvenliklerinin en üst düzeyde sağlayabilmek adına çalışanlara iş güvenliği temel eğitimi verilmektedir.

1. İşyerinde uyulması gereken temel güvenlik kuralları,
2. Personellerin sağlık açısından bilinçlendirilmesi ile temel sağlık eğtimi
3. İşyerinin faaliyet alanına göre karşılaşılabilecek olan iş kazaları konusunda personelin bilinçlendirilmesi
4. Olası meslek hastalıkları konusunda işyerinde çalışanların bilinçlendirilmesi,
5. Hem iş kazaları hem de meslek hastalıklarının nedenleri, işyerlerinde ki risk faktörleri
6. Personellerin İş teçhizatlarının doğru ve güvenilir olarak kullanımı konusunda bilinçelndirilmesi
7. Personellerin kanuni yükümlülükleri,
8. Personellerin yasal hakları konularında bilinçlendirilmesi,
9. Genel olarak kanun ve yönetmelikler hakkında bilgilendirmeler, eğitimler
10. Personelin güvenilir bir ortamda çalışması için alınacak olan tedbirler,
11. İşletmelerde sağlıklı ve güvenilir bir ortamda çalışması için kurulacak olan sistemler,
12. Personellerin bireysel olarak alacakları güvenlik önlemleri,
13. Monitörlü güvenlik ekipmanlarının çalışması,
14. İşyerinde ki işaretlerin anlamları ve alınması gereken önlemler,
15. İşyerinin hijyeninin sağlanması konusunda alınması gereken kişisel tedbirler,
16. İşletmede tespit edilen olası bir olumsuzluk için işveren ile anında iletişime geçilmesi,
17. İşyerinde disiplin ve düzenin sağlanması,
18. İlk yardım uygulamaları,
19. Acil durumşlar ile karşılaşılması halinde alınacak önlemler, atılacak adımlar,
20. Yangın, sel vb. Durumlardan korunma ya da bu durumlar ile karşılaşılması halinde uygulanacak olan eylem planı
21. Elektrik, Su tehlikeleri ve bu tehlikeler karşısında alınacak önlemler.
22. İşletmede iş güvenliğinin ve iş sağlığının en üst seviyede temin edilebilmesi için işveren, işyeri hekimi ve diğer sağlık çalışanları ile koordineli olarak çalışmak.

 

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliğieğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara
eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, Kanunun 16 ncı, 17 nci, 18 inci ve 30 uncu maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 12 ncimaddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları
Tebliğinde işyeri tehlike sınıfıaztehlikeli olarak belirlenmiş işyerini,
b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları
Tebliğinde işyeri tehlike sınıfıçok tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini,
ç) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,
d) Tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları
Tebliğinde işyeri tehlike sınıfı tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini,
e) (Ek:RG-24/5/2018-30430) İşe başlama eğitimi: Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işe, varsa kullanacağı iş ekipmanına ve
işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda uygulamalı olarak verilen eğitimi,
f) (Ek:RG-24/5/2018-30430) Temeleğitim: Asgari Ek-1’de belirtilen konuları içeren ve düzenliaralıklarla tekrarlanan eğitimi,
g) (Ek:RG-24/5/2018-30430) Uzaktan eğitim: İletişim teknolojileriaracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini,
ğ) (Ek:RG-24/5/2018-30430) Uzaktan eğitim yönetim sistemi: Uzaktan eğitim sisteminin yönetimini, belgelendirme ve raporlandırma işlemlerini, iletişimini,
kurs içeriğinin yayınlanmasını ve uzaktan ölçme değerlendirme işlevlerinisağlayan bilgisayar yazılımını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
İşverenin yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) İşveren,çalışanların iş sağlığı ve güvenliğieğitimleri ile ilgili;
a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
b) Eğitimler için uygun yer,araç ve gereçlerin temin edilmesini,
c) (Değişik:RG-24/5/2018-30430) Çalışanların bu programlara katılmasını ve katılımların eğitim katılım tutanağı ile kayıt altına alınmasını,
ç) (Değişik:RG-24/5/2018-30430) Program sonunda katılanlar için eğitim belgesi düzenlenmesini
sağlar.
( 2) (Değişik:RG-24/5/2018-30430) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesinde yer alan geçici iş ilişkisinde, geçici bir süre ile
çalışanları kendi işyerinde çalıştırmak üzere devralan işveren, devraldığı çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesinden sorumludur. Ayrıca geçici
bir süre ile çalışanları kendi işyerinde çalıştırmak üzere devralan işveren, devraldığıçalışanları ve işverenlerini iş sağlığı ve güvenliği risklerine ilişkin bilgilendirir.
(3) (Değişik:RG-24/5/2018-30430)İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, her
işveren kendiçalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğieğitimlerinin verilmesinden sorumludur. Bu işyerlerinde alt işverenin çalışanlarının eğitimleri ile ilgiliasıl işveren alt
işverence bilgilendirilir. Asıl işveren,alt işverenin çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğieğitimlerine dair belgeleri kontroletmekle yükümlüdür. Ayrıca asıl işveren,alt
işverenin çalışanlarına işe başlamadan önce işyerine özgü risklere ilişkin bilgi verir.
(4) İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları
içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.
(5) (Ek:RG-24/5/2018-30430) Geçici iş ilişkisi ve asıl işveren-alt işveren ilişkisi kapsamında çalışanın yaptığı iş değişmeden yeni bir işyerinde çalışmaya
başlaması hâlinde 6 ncımaddenin yedinci fıkrasındaki hükümler uygulanır.
İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
MADDE 6 –(1) (Değişik:RG-24/5/2018-30430) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde temel eğitimlerin çalışan işe
başladıktan sonra en kısa sürede verilmesinisağlar.
(2) (Değişik:RG-24/5/2018-30430) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almasını sağlar. Bu eğitimler işverence veya
işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimliçalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temeleğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede
çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasınısağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir. İşe başlama eğitimi her çalışan için en azikisaat olarak
düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler temeleğitim sürelerinden sayılmaz.
(3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgilieğitimler ayrıca
verilir.
(4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenliaralıklarla tekrarlanır:
a) Çok tehlikelisınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
b) Tehlikelisınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
c) Aztehlikelisınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.
(5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri,
korunma yolları ve güvenliçalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
(6) Herhangi bir sebeple altıaydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
(7) (Ek:RG-24/5/2018-30430) Bir işyerinde temeleğitimini tamamladıktan sonra yaptığı iş değişmeden yeni bir işyerinde çalışmaya başlayan çalışan, Ek1’de yer alan eğitim programının tamamı tekrarlanmaksızın yeni başladığı işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda üçüncü fıkra hükümlerine
uygun olarak eğitilir. Çalışanın daha önceki işyerinde temel eğitimi tamamladığına dair belgelerinin kontrolünden işveren sorumludur. Bu çalışanların temel
eğitimleri,çalışanın eğitimi tamamladığı tarihten itibaren yeni başladığı işyerinin tehlike sınıfına göre dördüncü fıkrada belirtilen düzenliaralıklar süresince geçerlidir.
İşveren bu çalışanları ikinci fıkra hükümlerine uygun olarak ayrıca eğitir.
Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların eğitimi
MADDE 7 –(1) İşyerinde onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel
politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gereklieğitimler verilir.
(2) Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilir.
(3) (Ek:RG-24/5/2018-30430) Çırak ve stajyerlerin eğitim ve bilgilendirilmelerinden uygulamalı eğitim alınan işyerinin işvereni sorumludur. Ancak
işverenin kabuletmesi halinde çırak ve stajyerlerin eğitimini devam ettirdiğieğitim ve öğretim kurumunda tamamladığı iş sağlığı ve güvenliği dersleri veya kursları
temeleğitim yerine geçer.
Eğitimin maliyeti ve eğitimde geçen süreler MADDE 8 – (1) İş sağlığı ve güvenliğieğitimlerinin maliyetiçalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.
Çalışanların yükümlülükleri
MADDE 9 –(1) Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır, eğitimlerde edindiği bilgileri
yaptığı iş ve işlemlerde uygular ve bu konudaki talimatlara uyarlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Programlarının Planlanması ve Düzenlenmesi
Eğitim programlarının hazırlanması MADDE 10 –(1) (Değişik:RG-24/5/2018-30430) İşveren, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen düzenliaralıklar süresince eğitim faaliyetlerini
gösteren yıllık, iki yıllık veya üç yıllık eğitim programlarının hazırlanmasınısağlar ve onaylar.
(2) Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerialınır.
(3) İşe yenialımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır.
(4) İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya çıkması halinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların
uygun eğitim almalarısağlanır.
(5) Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve
amacı hususlarına yer verilir.
Eğitim süreleri ve konuları MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-24/5/2018-30430) Çalışanlara verilecek temeleğitimler, işin devamısüresince belirlenen düzenliaralıklar içinde;
a) Aztehlikeli işyerleri için en azsekizsaat,
b) Tehlikeli işyerleri için en az on ikisaat,
c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altısaat
olarak her çalışan için düzenlenir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim sürelerinin Ek-1’de yer alan konulara göre dağıtımında işyerinde yürütülen faaliyetler esas alınır.
(3) (Değişik:RG-24/5/2018-30430) Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte bir saatten az olmamak kaydıyla işyerindeki
vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklızaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.
Eğitimin temel prensipleri
MADDE 12 –(1) Eğitimin verimli olması için, eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların seçilmesine özen gösterilir. Eğitim, çalışanların kolayca
anlayabileceğişekilde teorik ve uygulamalı olarak düzenlenir.
(2) Eğitimler çalışanlara bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir.
(3) Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya
konmasıesastır.
(4) İşverenin kendi belirleyeceği bir yöntem ile bireysel seviye tespiti yapılarak çalışanların eğitim öncesi seviyesi ve Ek-1’de yer alan konular dışında
almaları gereken eğitimler belirlenir.
(5) İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik davranış değişikliği sağlamayı ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin
çalışanlarca kavranmasınıamaçlar.
(6) Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek ihtiyaç duyulması
halinde,eğitim programında veya eğiticilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır.
(7) (Değişik:RG-24/5/2018-30430) İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe
ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitimin Verilmesi ve Belgelendirilmesi
Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar MADDE 13 – (Değişik:RG-24/5/2018-30430)
(1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğieğitimleri;
a) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,
b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,
c) Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri,
tarafından eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması kaydıyla verilir.
(2) Ayrıca çalışanların iş sağlığı ve güvenliğieğitimleriaşağıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından da verilir:
a) Kamu kurumu niteliğindekimeslek kuruluşları.
b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturduklarıeğitim merkezleri.
c) Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları.
ç) Çalışanlara ücretsizeğitim hizmeti veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne haiz,eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar.
(3) İkinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar bu eğitimleri bünyelerinde görevli; işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığıeğitici belgesine veya iş güvenliği
uzmanlığı belgesine veya işyeri hekimliği belgesine sahip kişiler aracılığı ile verebilirler. Eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması şartı
aranır.
Eğitim verilecek mekânın nitelikleri
MADDE 14 – (1) Eğitimler, uygulamaların da yapılmasına imkân verecek uygun ve yeterli bir mekânda yapılır.
(2) Eğitim mekânlarında, uygun termal konfor şartları ve yeterliaydınlatma sağlanır.
(3) Eğitimde kullanılacak araç ve gereçlerin, günün teknolojisine uygun olmasısağlanır.
Eğitimlerin belgelendirilmesi
MADDE 15 – (Değişik:RG-24/5/2018-30430)
(1) Düzenlenen işe başlama eğitimi, temel eğitim, bilgi yenileme eğitimi, ilave eğitim ve benzeri tüm eğitimler belgelendirilerek çalışanın özlük dosyasında
saklanır. Temel eğitimlere ilişkin belgeler Ek-2’de yer alan örneğine uygun olarak düzenlenir. Çalışanın işten ayrılırken talep etmesi halinde ikinci bir nüsha
düzenlenerek çalışana teslim edilir. Belgenin mümkün olan en kısa sürede verilmesinden ve belgede yer alan bilgilerin doğruluğundan işveren sorumludur. İkinci
nüshada işverenin imzası yeterli olup,eğitici veya eğiticilerin imzasıaranmaz.
(2) Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum veya kuruluş tarafından verilmesi durumunda bu kurum veya kuruluşun unvanı da düzenlenen belgede yer alır.
(3) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca hazırlanan eğitim katılım tutanağında eğitimin düzenlendiği yer ve tarih, katılımcıların adı, soyadı ve
imzası,eğiticinin adı, soyadı ve imzası ile eğitimin konusu ve süresi yer alır.
Uzaktan eğitimin temel prensipleri
MADDE 15/A – (Ek:RG-24/5/2018-30430)
(1) Uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen temel eğitimlerin Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıda yer alan
hükümlere uyması gerekir:
a) Kullanılan uzaktan eğitim yönetim sistemi uluslararası standartlara uygun, farklı kaynak ve farklı sistemlerde çalıştırılabilir, değişik eğitim setleri ile
yeniden kullanılabilir, yönetilebilir ve izlenebilir, kullanıcıların ulaşmakta güçlük çekmeyeceği, sağlam ve kullanıcı talebini karşılayabilir nitelikte olur.
b) Eğitim programı ile uzaktan eğitim yönetim sistemi,eğitim esnasında kullanıcıların katılımına imkan sağlayan etkileşimli yapıda olur.
c) Katılımcıların sisteme giriş ve çıkışları, sistemde geçirdikleri süreler, ölçüm ve değerlendirme sonuçları, kullanıcıların eğitimin ne kadarını tamamladığı ve
benzeri veriler eğitim yönetim sistemiaracılığı ile kayıt altına alınır, izlenir ve raporlanır.
ç) Eğitim programının içeriği katılımcıların eğitim seviyelerine uygun, işe ve işyerine özgü, çalışanların bildikleri, tanıdıkları iş ve çalışma ortamı ögeleri
kullanılarak hazırlanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 7/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçerli eğitimler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) BuYönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 16 ncımadde ile yürürlükten kaldırılanYönetmelik kapsamında verilen iş sağlığı
ve güvenliğieğitimleri geçerlisayılır.
(2) (Ek:RG-24/5/2018-30430) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce 6 ncımaddenin birinci fıkrası kapsamında verilen eğitimler için hazırlanan eğitim
belgeleriaynımaddenin dördüncü fıkrasında belirtilen düzenliaralıklar süresince geçerlidir.
(3) (Ek:RG-24/5/2018-30430) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen işe başlama eğitimleri geçerlidir.
(4) (Ek:RG-24/5/2018-30430)Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen ancak mücbir sebeplerle belgelendirilemeyen işe başlama eğitimi, bilgi
yenileme eğitimi ve ilave eğitimler bu fıkranın yürürlüğe girmesinden sonra 1 ay içerisinde belgelendirilir.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15/5/2013 28648
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî
Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 24/5/2018 30430
2.
(Değişik: RG-24/5/2018-30430)
EK-1
EĞİTİM KONULARI TABLOSU
EĞİTİM KONULARI
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukukisonuçlar,
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım,
d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlıaraçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma,
4. Diğer konular(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma,
radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman
ile çalışma, kanserojen maddelerin yolaçtığı olasısağlık riskleri ve benzeri)
a)…
(Ek: RG-24/5/2018-30430)

Genel Konular

1
TEMEL İSG | Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
2
TEMEL İSG | Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
3
TEMEL İSG | İş Yeri Temizliği ve Düzeni
4
TEMEL İSG | İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar

Teknik Konular

1
TEMEL İSG | Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri
2
TEMEL İSG | Elle Kaldırma ve Taşıma
3
TEMEL İSG | Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma
4
TEMEL İSG | İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
5
TEMEL İSG | Ekranlı Araçlarla Çalışma
6
TEMEL İSG | Elektrik Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
7
TEMEL İSG | İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri İle Tekniklerinin Uygulanması
8
TEMEL İSG | Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
9
TEMEL İSG | Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
10
TEMEL İSG | İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü

Sağlık Konuları

1
TEMEL İSG | Meslek Hastalıklarının Sebepleri
2
TEMEL İSG | Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması
3
TEMEL İSG | Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri
4
TEMEL İSG | Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkilenim

Özet

1
TEMEL İSG | Tüm Konular Kısa Özet

Değerlendirme Testi

1
Temel İş Güvenliği Testi
1 soru
6331sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince sektör gözetmeksizin tüm çalışanların temel iş güvenliği eğitimi alması zorunludur.
Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde belgede geçen süre 8 saat, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde belgede geçen süre 12 saat, çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde belgede geçen süre 16 saat olarak yazılmaktadır.
Tema Akademi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından eğitim vermeye yetkilendirilmiş kurumdur.
Az tehlikeli sınıfta yer alanların 3 yıl, tehlikeli sınıfta yer alanların 2 yıl, çok tehlikeli sınıfta yer alanların 1 yıl geçerlilik süresi vardır. Süreler dolunca belgelerin tekrar yenilenmesi gerekmektedir.
Web sitemiz üzerinden banka/kredi kartı ile güvenle ödeme yapabileceğini gibi EFT/Havale ile de ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Eğitiminizi tamamladıktan en geç 2 iş günü içerisinde belgeniz hazırlanıp sizlere gönderilmektedir.

Belirtilen fiyat çok tehlikeli sınıfta (16 Saat) yer alanlar için geçerlidir. Az tehlikeli (8 Saat) ve tehlikeli sınıfta (12 Saat) yer alanlar eğitimi satın almadan önce kurumumuz ile irtibata geçerse gerekli indirim kuponu tanımlanacaktır.

  • Çarşamba-Perşembe-Cumartesi İstanbul Avrupa Yakası
  • Salı-Cuma İstanbul Anadolu Yakası
  • Online 7/24

Eğitimlerimiz devam etmektedir.

Kursu al
Uzaktan Eğitim Platformu

Şunları içerir

8-12-16 Saat
Her yerden erişim imkanı
Telefon-Tablet-PC ile erişim

Çalışma Saatleri

Monday 09:00-18:00
Tuesday 09:00-18:00
Wednesday 09:00-18:00
Thursday 09:00-18:00
Friday 09:00-18:00
Saturday 09:00-18:00
Sunday Closed
Temel İş Güvenliği Eğitimi
Fiyat:
Üyelik