ISO BELGELENDİRME

ISO Belgesi; küçük veya büyük her işletme için oldukça önemli ve gerekli bir belgedir.

ISO belgesi, her türlü işletmenin sahip olması gerektiği belgelerden birisi olarak ifade edilebilir. ISO belgesinin iş politikası süreçlerini belgeleyen bir niteliğe sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Bilgi almak ve başvuru yapmak için 0 544 886 20 34 nolu telefondan bizlere ualaşabilirsiniz.

Sizi rakiplerinizden ayıran, kalitenizi ön plana çıkaran bir belge olarak da tanımlayabileceğimiz ISO belgesi ile birlikte firmanızı bir adım daha öne taşımanız mümkündür.

ISO belgelendirmesi için hizmet verdiğimiz alanlar kısaca aşağıda belirtilmiştir;

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standartları, 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan Uluslararası Standartlar haline gelmiştir.

ISO 9001;

 •  Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,
 •  Kârın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,
 •  Etkin bir yönetimi,
 •  Maliyetin azalmasını,
 •  Çalışanların tatminini,
 •  Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,
 •  Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,
 •  İadelerin azalmasını,
 •  Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını,
 •  Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilirliği sağlamaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 Standardı ile bilinmektedir. Çevre Yönetim Sisteminin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

ISO 14001;

 •  Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılmasını,
 •  Çevresel performansın artırılmasını,
 •  Uluslararası rekabette avantaj sağlamasını,
 •  Firma itibar ve pazar payının artırılmasını,
 •  Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılmasını,
 •  Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb.  olayların  azaltılmasını,
 •  Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılmasını,
 •  Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanmasını,
 •  İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılmasını,
 •  Global pazarda kabul edilebilirliği sağlamaktadır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Bu standard, yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırılması, tüm çalışanlara sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının sağlanması, meslek hastalıklarının önlenmesi, iş kazalarının en az düzeye indirilmesi, tehlikelerin tanımlanarak risklerin belirlenmesi, proaktif önlemler ile sürekli iyileştirmenin sağlanması ve organizasyonel yapının güçlendirilmesi amacı ile ISO tarafından yüksek seviyeli yapıda hazırlanan, coğrafi, politik, ekonomik, ticari ve sosyal sınırları gözetmeksizin oluşturulan ve uluslararası platformda geçerliliği olan bir standarddır.

ISO 45001;

 •  Yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırılmasını,
 •  Güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamının sağlanması yolu ile kurum kültürünün oluşturulmasını   ve aidiyet duygusunun geliştirilmesini,
 •  Yaralanma, sakatlık ve özellikle meslek hastalıklarının önlenmesini,
 •  İş gücü kaybının önlenmesini
 •  Olumlu imaj oluşturulmasını ve marka değerinin arttırılmasını,
 •  Toplum sağlığının tesis edilmesinde proaktif önlemler ile etkin şekilde rol alınmasını sağlamaktadır

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Günümüzde global ticaretin yaygınlaşması ve benzer kuruluşların artması rekabet şartlarının daha da sertleşmesine sebep olmuştur. Bu durum, kuruluşların en önemli varlık sebebi olan müşteri kavramını daha da önemli kılmıştır. Kuruluşlar açısından müşterimizin beklenti ve şikayetlerine kayıtsız kalmak gibi bir lüks kalmamıştır.Müşteri beklentilerinin kişiden kişiye değişmesi bu durumu kontrol etmeyi zorlaştırmakta ve sistematik bir yaklaşımı şart koşmaktadır. Geleneksel metotlarla müşteri beklentilerini karşılamaya çalışmak günümüzde artık yeterli olamamaktadır.Müşteri beklentilerinin artması ve pazar payının giderek küçülmesinden dolayı kuruluşlar müşteri memnuniyeti proseslerini oluşturmakta ve yönetmekte zorlanmaya başlamışlardır.

Müşteri şikayetlerinin bir sistematik dahilinde yürütülmesi ile ilgili çalışmalar dünyada 1990’lı yılların başlarında CRM (Customer Relations Management) çalışmalarıyla başlamıştır. 2004 yılında ISO (International Standardization of Organization) 2004 yılında ISO 10002 standardını yayınlamış ve 2006 yılında ülkemizde TS ISO 10002 2006 olarak yürürlüğe girmiştir.

Bir kuruluşun mevcut müşterisini elinde tutması, yeni müşteri edinmesine kıyasla en az dört kat daha masraflıdır. Müşteri kaybeden kuruluşların bu kayıplarını telafi etmeleri ve itibarlarını tekrar kazanmaları büyük çaba ve maliyet gerekir.Bu durumlara maruz kalmamak için her yönetim sisteminin ortak yaklaşımı olan önleyici yaklaşımla sistemimizi yönetmemiz gerekmektedir.

ISO 10002;

 • Müşteri şikayeti ile karşılaşılan durumlarda kuruluşlara nasıl davranmaları gerektiğine dair yol gösterir.
 • Kuruluşlara, müşteri ile yaşanan bir olay sonrasında “özür” dilememiz yeterli mi, yoksa telafi etmek için tazminat ödemek de dahil olmak üzere daha büyük bir faaliyet mi planlamamız gerektiğine dair rehberlik eder.
 • Müşteri ile yaşanan problemlerin en adil şekilde ele alınmasını sağlar.
 • Şikayetlerden ders çıkarılarak iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesini sağlar.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Dünyada güç dengelerini değiştiren ve ülkeler arası rekabeti belirleyen ana unsur, kaynakların verimli kullanılması ve tüketicilerin güvenilir ürünlere ulaşabilmesidir.Dünyada yaşanan gelişmeler geleceğin en önemli sektörünün tarım, stratejik ürünün ise gıda olacağını göstermektedir. Gıda arzını sağlayan tarımsal üretimi yönlendiren en önemli unsurda tüketici talebi olmaktadır. Tüketiciler kendilerine sunulan ürünün güvenilir olduğuna dair kanıtlar aramaktadır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği yönetim sistemi standardı dünya genelinde güvenli gıda üretim zinciri kurmak amacı ile oluşturulmuş uluslararası bir standarttır.

Bu standardın uygulanması; tedarikçiler, tüketiciler, yasal organlar dahil olmak üzere tüm ilgili taraflar arasında etkin iletişim oluşturarak üretimin her aşamasında ürün izlenebilirliğinin sağlanmasını, insan sağlığı için tehdit oluşturacak tehlikelerin kontrol edilmesini, tamamen ortadan kaldırılmasını veya kabul edilebilir limitlere çekilmesini, risklerin yönetilmesini, kanuni otoritelere uyulmasını, daha az üretim sonrası doğrulamalarla kaynak optimizasyonunu sağlar.Uluslararası pazarda rekabet gücünü ve markaya duyulan güven duygusunu arttırır, reaktif düşünce sistemi yerine proaktif düşünce sistemini geliştirir.

HACCP Helal Sertifikası

HACCP, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Gü­nü­müz­de, sa­de­ce çalışan­la­rıy­la de­ğil, müşteri­le­ri, iş or­tak­la­rı ve his­se­dar­la­rıy­la bir­lik­te ta­nım­la­nan ku­rum­lar­da, bil­gi­nin giz­li­li­ği, bü­tün­lü­ğü ve ula­şı­la­bi­lir­li­ği­ne iliş­kin gü­ven or­ta­mı­nın ya­ra­tıl­ma­sı, stra­te­jik bir önem ta­şı­mak­ta­dır. Bil­gi gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak, tek­no­lo­jik çö­züm­ler­le bir­lik­te sağ­lam bir gü­ven­lik yö­ne­tim sis­te­mi­nin ku­rul­ma­sı ile müm­kün ola­bil­mek­te­dir. Et­kin bir bil­gi gü­ven­lik yö­ne­tim sis­te­mi­nin oluştu­rul­ma­sı ama­cıy­la ha­zır­lan­mış bir stan­dardtır. Türk Stan­dard­ları Ens­ti­tü­sü ko­nu­sun­da de­ne­yim­li, eği­tim­li uz­man eki­bi ile TS ISO IEC 27001 Sis­tem Bel­ge­len­dir­me­si çalışmaları­na başla­mış­tır.

NE­DEN ISO IEC 27001?

 •  Mer­ke­zi gü­ven­lik sis­te­min­de ger­çek an­lam­da gü­ven­li­ğin otur­tu­la­bil­me­si için şirket­ler, TS ISO IEC 27001 stan­dar­tın­da  be­lir­ti­len bil­gi gü­ven­li­ği yö­ne­tim sis­te­mi­ni ku­ra­rak ger­çek risk­le­ri­ni sap­ta­ya­bi­lir ve bu risk­le­rin gi­de­ril­me­si için ge­re­ken tek­no­lo­ji, po­li­ti­ka ve pro­se­dür­le­ri dev­re­ye ala­bi­lir­ler.
 • Bu sa­ye­de gü­ven­lik yö­ne­tim sis­te­mi ola­rak oluş­tu­ru­lan ve yal­nız­ca tek­no­lo­ji ile de­ğil ay­nı za­man­da tüm şirket çalışan­la­rı­nın da uy­gu­la­dı­ğı iş sü­reç­le­ri ile de de­vam­lı­lık sağ­lık­lı bir şekil­de sağ­la­na­bi­lir.

ISO/IEC  27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin  Kullanım Sebepleri;  

 • Kurumsal yönetim
 • Bilgi güvenliğinin geliştirilmiş etkinliği
 • Piyasada farklılaşma
 • Üst yönetim ve müşteri gereksinimlerinin karşılanması
 • Küresel kabul görmüş tek standart
 • Bilgi güvenliği bilinci ile odaklanmış çalışanlar
 • Yasal şartlara uyum
 • Yeni gelişen tehdit ve açıklıklara hazırlıklı durmak
 • Uygulamaya konmuş politika ve prosedürler ile belirlenmiş sorumluluk ve yetkiler
 • Zayıflıkların saptanıp giderilmesi imkanı
 • Üst yönetimin Bilgi Güvenliğini sahiplenmesi
 • BGYS’nin bağımsız denetçilerce gözden geçirilmesi
 • Ticari ortaklara ve müşterilere güven sağlaması
 • Daha iyi güvenlik bilinci oluşması
 • Diğer Yönetim Sistemleri ile kaynakların birleştirilmesi
 • Sistemin başarısını ölçme mekanizması

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Bu standart iş sürekliliğinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için risk yaklaşımını esas alan bir yönetim sistemi standardıdır.

Bu standart; işlerin aksamasına sebep olabilecek bir olayın ardından bir kuruluşun ürün veya hizmet sağlama kabiliyetinin önceden belirlenmiş kabul edilebilir seviyelerde devam etmesi, bir faaliyetin kesintiye uğraması sonucunda kuruluş faaliyetinin devam edebilmesinin temin edilebilmesi için prosesler, prosedürler, kararlar ve faaliyetler oluşturması, başka bir deyişle, kuruluşların krizlerden ve felaketlerden kaçınmasına yardımcı olmak için proaktif ve reaktif planlar yaparak bu gibi durumlar gerçekleştiğinde hızlı bir şekilde olağan duruma geri dönülebilmesini sağlamaya yardımcı olur.

ISO 22301;

 • Faaliyetlere yönelik mevcut ve olası tehditlerin belirlenmesi ve yönetilmesini sağlar,
 • Olayların etkilerini en aza indirmek için proaktif bir yaklaşım sergiler,
 • Krizler sırasında kritik fonksiyonların devamını destekler,
 • Krizler sonrası toparlanma sürecinin iyileştirilmesi ve olayların gerçekleşmesi sırasında/sonucunda faaliyet duruşlarının en aza indirilmesini sağlar,
 • Müşteriler ve tedarikçilerin isteklerinin/taleplerinin karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulan esnekliğin gösterilmesini sağlar,
 • Kuruluşların iş sürekliliğini temin edebilmesi için sistematik bir yaklaşım sağlar,
 • Organizasyonel yapı, çalışanlar, politikalar, planlama faaliyetleri, prosedürler, prosesler ve kaynaklara yönelik şartları ihtiva etmesi sebebi ile yönetimsel kolaylık sağlar,
 • Tüm iyi iş sürekliliği uygulamalarını destekleyerek müşteri güven ve memnuniyet derecesini arttırır.

ISO Belgeleri IAF ve IAS Akreditasyonu yapılarak müşterilere temin edilmektedir.

Kurumunuzun standartlarını belgelemek, kalitenizi ön plana çıkarmak ve rakiplerinizden sizi ayıran özellikleri müşterilerinize göstermek için ISO belgesi firmaların vazgeçilmez bir parçası olarak görünmektedir.

6 ayrı bakanlıktan yetkilendirilmiş, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile resmi protokoller yapmış alanında uzman ve tüm yetkilere sahip tek kurum olan Tema Akademi güvencesi ile sizde firmanızın ihtiyaç duyduğu bir çok eğitim ve belgeye sahip olabilirsiniz.